Πρώτος διαλογισμός '' Απελευθέρωση από τον θυμό '' 6:12 min

Δεύτερος διαλογισμός '' Απελευθέρωση από την θλίψη '' 12:48 min

Τρίτος διαλογισμός '' Απελευθέρωση από την μοναξιά '' 12:15 min

Τέταρτος διαλογισμός '' Ιερός χώρος και ενεργειακή ασπίδα '' 13 :38 min

Πέμπτος διαλογισμός '' Εσωτερική συζήτηση '' 18:23 min